K. E. Voroshilov, S. S. Biryuzov, F. I. Tolbukhin, K. S. Melnik, A. M. Vasilevsky, M. M. Potapov, F. Y. Falaleyev

At 4th Ukrainian Front Command Post (left to right): K. E. Voroshilov, S. S. Biryuzov, F. I. Tolbukhin, K. S. Melnik, A. M. Vasilevsky, M. M. Potapov and F. Y. Falaleyev, 1944