K.Pavlova (1807-1893) Portrait of N. Gogol.

Portrait of N. Gogol.