River Wharf: Smolnaya Naberezhnaya (Smolny Embankment), near Bolshe-Okhtinsky Most (Great-Okhta Bridge).

You are here:
Go to Top