S.Ye. Feinberg. with his pupils. Z. A. Ignatyeva, S.Ye. Feinberg, L.V. Roshchina, V. Kasatkin, M. Vinogradova (1962).

Z. A. Ignatyeva, S.Ye. Feinberg, L.V. Roshchina, V. Kasatkin, M. Vinogradova (1962).