Wooden lace of Nizhny Novgorod. Bolshaya Pokrovskaya Street.