Culture | Alexandr Vassilyevich Sveshnikov (1889-1980).

Alexandr Vassilyevich Sveshnikov (1889-1980).