H.G. Neuhaus`s class. Sitting are: assistant L.N. Naumov and H.G. Neuhaus. Standing are: A.A. Nasedkin, A.V. Chaikovsky, N. Delitsiyeva, V.V. Krainev, S. Zvonaryova, trinee – pianists from Jugoslavia, Medvedeva, Ye. Petrova (Gladilina), R. Tsugaro (early 1960s).

H.G. Neuhaus`s class.