N. Ya. Myaskovsky, N. S. Zhilaev ahd H.I. Litinsky with thair pupils. Sitting are: Yu. M. Yatzevich, V.Ya Shedalin, N. Ya Myaskovsky,  A.I. Khachaturyan. Standing are: B.N. Mokrousov, A.E. Spadavekkia, Yu. M. Alexandrov, G.V. Kirkov, T.N. Khrennikow, S.Ya. Urbach, S.Z. Sendereti (1934).

N. Ya. Myaskovsky, N. S. Zhilaev ahd H.I. Litinsky with thair pupils. Sitting are: Yu. M. Yatzevich, V.Ya Shedalin, N. Ya Myaskovsky,  A.I. Khachaturyan. Standing are: B.N. Mokrousov, A.E. Spadavekkia, Yu. M. Alexandrov, G.V. Kirkov, T.N. Khrennikow, S.Ya. Urbach, S.Z. Sendereti