A.B. Goldenweiser`s pupils – professors and pedagogues of the Conservatoire – on their teacher`s 80th birthday (1955). First row: Ye.N. Buchstab, M.M. Mirzoyeva, S.Ye. Feinberg, Ya.Ya. Kolyuzhnaya, A.B. Goldenweiser, L.M. Levinson, F.S. Petrova, S.V. Yevseev, Ye.K. Levinson, R.I. Zhiv. Second row: I.P.Klyachko, G.M. Dinor, M.G. Sokolov, A.S. Shereshevsky, V.V. Nechayev, N.V. Tumanina, G.R. Ginzburg, D.B. Kabalevsky, Ye. I. Grachova-Goldenweiser, A.A. Nickolayev, I.S. Kozolupova, T.G. Shaborkina, Third row: L.I. Roizman, A.D. Alexeev, Ye.N. Bruck, I.A. Zerchaninova, Ye. M. Medvedkova, T.S. Chernyahova, I.V. Kollegorskaya, B. Ya. Verbitskaya, I.P. Bogarenko, L.A. Sosina.

A.B. Goldenweiser`s pupils